Tuesday, 05 December 2017
No events were found

>> E-Service

>> OBEC Training

>> ลิ้งค์หน่วยงาน

>>เอกสารการอบรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศเผยแพร่ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ - 
12-12-2017
Read more »
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ - 
15-11-2016
Read more »
  1. หนังสือราชการ สพฐ.
  2. ข่าวสารการศึกษา
ข่าวการศึกษา

ข่าวสาร/กิจกรรม สพม.40 On Facebook