รายชื่อผู้บริหาร

 ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

 
   

นายบุญส่ง ชุนแจ่ม

ผอ.ร.ร.นิยมศิลป์อนุสรณ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

 

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554  
         
   

 ดร.สมภูมิ บ่ายเที่ยง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

  พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555  
         
   

ดร.วิรัตน์  ฉัตรวิโรจน์ 

รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

  พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557  
         
   

นายพิทยา  ไชยมงคล

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

ปัจจุบัน ผอ.สพม.31 (จ.นครราชสีมา)

 พ.ศ. 2557 - ม.ค. 2559  
         
 

ดร.ทวีศิลป์  สารแสน

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

ม.ค. 2559 - ก.ย. 2559  
         
     

ดร.อำนาจ  บุญทรง

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

 ต.ค. 2559 - ต.ค. 2560  
         
 

นายประทาน หาดยาว

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

 ต.ค. 2560 - ปัจจุบัน