กลยุทธ์

               กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

               กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

               กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพหุปัญญา

               กลยุทธ์ที่ 4  ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

                               เศรษฐกิจพอเพียง

               กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร

               กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

               กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาสร้างภาคีเครือข่ายสู่สากล

 

นโยบาย