• มุ่งผลงานที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ (Quality)
  • ดูแลคุณภาพการศึกษาด้วยหัวใจและความเป็นมืออาชีพ (Professional)
  • กระชับ มีประสิทธิภาพและคล่องตัว (flexibility & Performance)
  • ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
  • เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Learning)
  • พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Preparedness for change)
  • โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ (Good governance)
  • มุ่งมั่นบริการที่เป็นเลิศ (Service commitment)
  • รับผิดชอบต่อสังคม (Societal responsibility)