สพม.40 ชวนเที่ยวประเพณี ‘อุ้มพระดำน้ำ’ จังหวัดเพชรบูรณ์ สัมผัสพลังศรัทธาหนึ่งเดียวในไทย ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562

Example of Auto Loading Bootstrap Modal on Page Load

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว โดยมี นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานการประชุม โดยคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว พิจารณาเกลี่ยอัตราพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวว่าง ไปกำหนดให้สถานศึกษา ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดก่อน แล้วจึงเกลี่ยให้กับสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนครูตามสาขาวิชาเอก หรือมีครูไม่ครบชั้น ตามความสำคัญจำเป็น ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สพม. 40

2019-10-28  1040

งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ ที่ 26 ตุลาคม 2562 นายประทาน หาดยาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 และให้กำลังในคณะครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัด ในการร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้ง 21 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2019-10-28   1071

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และเสวนา “หลักสูตรต้านทุจริต”

วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และเสวนา “หลักสูตรต้านทุจริต” โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถานศึกษาได้นำเสนอ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในสถานศึกษา ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอไว้ 1.เปิดรายวิชาเพิ่มเติม 2.บูรณาการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม 3.บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่สาระการเรียนรู้อื่นๆ 4. จัดในกิจกรรมพัฒนาผุ้เรียน 5.จัดเนกิจกรรมเสริมหลักสูตร 6.บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน ผู้เข้าการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร และครูในโรงเรียนในสังกัด จำนวน 117 คน โดยมี นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผอ.สพม.40 เป็นประธานในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระราชปรัยิตบัณฑิต สพม.40

2019-09-27   1631

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3

วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กลุ่ม 3 เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามรถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนหนองไผ่

2019-09-17   4143

รับรายงานตัวครูผู้ช่วยรายใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยรายใหม่ จำนวน 13 ราย โดยมี นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กล่าวต้อนรับและให้โอวาส ข้อคิดในการรับราชการครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

2019-08-29   2139

[2019-11-30] ประชาสัมพันธ์การจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 View : 228

[2019-11-30] เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบูรณ์ View : 231

[2019-10-22] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน(ผู้ชมผู้ฟัง)ในกิจการกระจายเสียและกิจการโทรทัศน์ View : 1150

[2019-10-15] ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2562 View : 1234

[2019-10-15] ประชาสัมพันธ์ มาตรการงดให้ถุงพลาสติก View : 1296

[2019-09-05] ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนกันยายน 2562 View : 1913

[2019-08-29] ประชาสัมพันธ์โครงการ "Young Leader Camp" View : 2055

[2019-08-13] ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน สิงหาคม 2562 View : 2167

[2019-09-13] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 1246

[2019-09-02] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 View : 1276

[2019-09-02] ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 View : 1241

[2019-08-30] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 1351

[2019-08-30] ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โรงจอดรถ) View : 1296

[2019-08-30] ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ) View : 1322

[2019-08-20] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการม.ต้นโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 1468

[2019-08-20] ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการม.ต้นโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) View : 1425

[2019-07-11] ประกาศกระกรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับประถมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ View : 2649

[2019-07-11] กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 View : 2696

[2019-07-09] พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 View : 2716

[2019-07-09] ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสาร พ.ศ.2548สาร View : 2729

[2019-07-09] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 View : 2715

[2019-07-09] ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม View : 2709

[2019-07-07] พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 View : 2840

[2019-07-07] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 View : 2847

[2019-07-12] การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล View : 2482

[2019-07-10] คู่มือหลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย View : 2531

[2019-07-10] คู่มือการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 2534

[2019-07-10] คู่มือการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา View : 2620

[2019-07-10] คู่มือการขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา View : 2550

[2019-07-10] ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 View : 2570

[2019-07-10] การเสนอขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส View : 2537

[2019-07-09] การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา View : 2609

[2019-07-12] โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้"มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.) View : 2631

[2019-07-12] โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามบรมมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ) ระยะที่ 2" View : 2053

[2019-07-12] ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ประจำปี พ.ศ. 2562 View : 2023

[2019-07-11] ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 View : 3535

[2019-07-12] การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร View : 2134

[2019-08-02] ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 View : 2102

[2019-07-09] รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล View : 2072

[2019-07-09] รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี พ.ศ.2562 View : 2057

ผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ อินวรรณา
ผอ.สพม.40

นายประทาน หาดยาว
รอง ผอ.สพม.40

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1.09

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

1.08

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

1.09
สพม.40 On Facebook
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 18.207.255.49
Online อยู่ : 4
วันนี้ 168
เมื่อวานนี้ 229
เดือนนี้ 2,694
ปีนี้ 3,076
รวมทั้งหมด 3,076
Record: 369 (03.12.2019)
( Counter 11-12-2019 )