สพม.40 ชวนเที่ยวประเพณี ‘อุ้มพระดำน้ำ’ จังหวัดเพชรบูรณ์ สัมผัสพลังศรัทธาหนึ่งเดียวในไทย ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562

นโยบายและยุทธศาสตร์

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ได้นำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป็นนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ เพื่อเป็นแนวทาการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีสาระสำคัญ 

กลยุทธ์

 1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ การศึกษาไทย ๔.๐
 2. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ให้มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
 5. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
 6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จุดเน้นและเป้าหมายการดำเนินงานของ สพม.40 (เบญจพัฒน์)

 1. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดขยะ (Zero Waste School) ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ สพม. กำหนด
 2. ผลการทดสอบ O-NET 5 กลุ่มสาระหลัก ชั้น ม.3 และ ม.6 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
 3. ผลการประเมินมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ สพม. กำหนด
 4. สถานศึกษาทุกแห่งเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและทันกำหนดเวลา
 5. สถานศึกษาทุกแห่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของ สพฐ. สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
ข้อมูล : นโยบายและยุทธศาสตร์ เผยแพร่โดย : natthanan View : 62396
ผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ อินวรรณา
ผอ.สพม.40

นายประทาน หาดยาว
รอง ผอ.สพม.40

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1.09

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

1.08

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

1.09
สพม.40 On Facebook
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 18.207.255.49
Online อยู่ : 6
วันนี้ 201
เมื่อวานนี้ 229
เดือนนี้ 2,727
ปีนี้ 3,109
รวมทั้งหมด 3,109
Record: 369 (03.12.2019)
( Counter 11-12-2019 )