ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2018-12-18] เวทีสร้างแรงจูงใจและมอบรางวัลเครือข่ายที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี ๒๕๖๑ View : 1201

[2018-12-17] พิธีอัญเชิญพระราชกระแสชมเชยและมอบสิ่งของพระราชทาน View : 1183

[2018-12-14] ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ View : 1160

[2018-12-14] พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และประกาศเจตนารมณ์ “สร้างคนดีให้แผ่นดิน” ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ กับ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ณ หอประชุมบุณยเกตุ คุรุสภา กรุงเทพมหานคร View : 1328

[2018-12-11] เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)" เพื่อพัฒนาการวัดและประเมินในชั้นเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ (O-NET) อย่างมีคุณภาพ View : 1265

[2018-12-08] พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ View : 1234

[2018-12-07] ประชุมพร้อมบรรยายพิเศษโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน View : 1237

[2018-12-06] การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา เทา - เขียว เกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View : 1302

[2018-12-05] เปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว ครั้งที่ ๑๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View : 1243

[2018-12-04] SAY NO TO PLASTIC BAGS View : 1132

[2018-11-30] ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View : 1212

[2018-11-29] ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเคลื่อนที่ เพื่อหารือข้อราชการ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View : 1165

[2018-11-23] ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View : 1194

[2018-11-23] สพม.๔๐ ร่วมสืบสาน “ ประเพณีลอยกระทง” View : 1202

[2018-11-23] มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีท่านสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ View : 1333

[2018-11-21] พิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561ได้รับความอนุเคราะห์จากนางมะลิวรรณ ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 View : 1377

[2018-11-20] ร่วมทำบุญสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View : 1201

[2018-11-15] ประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ผ่านระบบ Tele conference ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View : 1217

[2018-11-15] การประชุมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View : 1235

[2018-11-14] รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๑ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View : 1748

[2018-11-13] ประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ผ่านระบบ Tele Conference ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View : 1216

[2018-11-09] ประชุมการคัดเลือกประเภทกีฬา เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ ๑ " เพื่อคัดเลือกตัวแทนกีฬาแต่ละประเภทไปแข่งขันระดับชาติ (วันกีฬาแห่งชาติ) ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View : 1316

[2018-11-08] ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View : 1294

[2018-11-08] ร่วมทอดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ View : 1249

[2018-11-08] พีธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม”ร่มไทรเกมส์ ครั้งที่ ๔๕” ณ สนามกีฬาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ View : 1230

ผู้บริหาร

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ
รวมลิ้งค์กิจกรรม/โครงการ

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.77

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.76

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.77
สพม.40 On Facebook
สถิติการใช้งาน
เข้าใช้จาก IP : 35.168.111.191
Online อยู่ : 1
วันนี้ 42
เมื่อวานนี้ 449
เดือนนี้ 1,442
ปีนี้ 1,442
รวมทั้งหมด 1,442
Record: 489 (21.01.2020)
( Counter 23-01-2020 )